ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ

  • ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ສະມາຊິກປ້ອນເຂົ້າສູ່ບໍລິການຈະເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກດັ່ງກລ່າວ, LCA ບໍ່ອານຸມັດ ຫຼື ກວດສອບຂໍ້ມູນໃດໆ ທີ່ສະມາຊິກປ້ອນໃນລະບົບບໍລິການ ແຕ່ສະມາຊິກແຕ່ລະທ່ານຕ້ອງມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະມາຊິກມອບໃຫ້ກັບບໍລິການ. LCA ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຕົກລົງທີ່ຈະໃຊ້, ເປີດເຜີຍ ຫຼື ໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກໂດຍປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ lca.la ແລະ ແນບມາກັນກັບເອກະສານເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍການຍອມຮັບເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການນີ້, ສະແດງວ່າທ່ານຍອມຮັບໂດຍຢ່າງແຈ້ງສຳລັບການໃຊ້, ເປີດເຜຍ ແລະ ການໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນບໍລິການຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ບໍລິສັດທີ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພວກເຮົາ