ຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການ

  1. ການຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂອງການບໍລິການ
 • LCA ເປັນບໍລິການເທິ່ງອິນເຕີເນັດ ສຳຫຼັບການກວດສອບສິດ ແລະ ການອານຸມັດ, ເຈົ້າຂອງ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ ໃບຮັບຮອງອີເລັກໂຕຣນິກລາວ ຫຼື LCA. ການບໍລິການແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ທ່ານ (“ສະມາຊິກ”) ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດ ແລະເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃນຂໍ້ທີ່4). ເມື່ອສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງ, ການເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ, ຫຼື ການໃຊ້ການບໍລິການ, ເຊິ່ງຊີ້ບອກຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າທ່ານຍອມຮັບການຜູກພັນຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທັງຫມົດຂອງເງື່ອນໄຂນີ້. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຍອມຮັບກັບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ການບໍລິການນີ້. LCA ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການເປັນບາງຄັ້ງ. ການປ່ຽນແປງໃດໆໃນເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການຈະແຈ້ງຕໍ່ກັບສະມາຊິກໂດຍການປະກາດໃນເວັບໄຊລ່ວງຫນ້າ. ການສືບຕໍ່ໃຊ້ບໍລິການຖືເປັນການຍອມຮັບເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ, ຕົວທ່ານຈະປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຖືກຜູກພັນຕາມ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ.
 • 2. ລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິການ
 • ການບໍລິການເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກໃນການກວດສອບຕົນເອງກັບການບໍລິການອິນເຕີເນັດຂອງບຸກຄົນທີສາມ ທີ່ປອດໄພຫຼາຍຢ່າງ. ການບໍລິການອິນເຕີເນັດຂອງບຸກຄົນທີສາມແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ; LCA ສະໜອງການເຂົ້າສູ່ລະບົບຢ່າງດຽວໃຫ້ກັບບໍລິການແກ່ບຸກຄົນທີສາມເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນ. ການບໍລິການແມ່ນສະຫນອງໂດຍຜ່ານເວັບໄຊ lca.la ການບໍລິການອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກອື່ນໆໂດຍຈະສະຫນອງໃຫ້ກັບສະມາຊິກໂຄງການຊອບແວຂອງລູກຄ້າ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ lca.la ຫຼື ຈາກຊ່ອງທາງການແຈກຢາຍອື່່ນໆ. ການບໍລິການອາດຈະຖືກໃຊ້ໂດຍການຊື້ອຸປະກອນຕໍ່ສຽບ USB ຈາກ LCA ຫຼື ຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍ. ສະມາຊິກຕ້ອງສະຫນອງອຸປະກອນລວມທັງ PC ຫຼື ໂທລະສັບມືຖື, ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ ແລະ ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງດັ່ງກ່າວ.
 • 3. ການປັບປຸງການບໍລິການ
 • lca.la ສະຫງວນສິດທີ່ຈະປັບປຸງແກ້ໄຂການບໍລິການໄດ້ທຸກເວລາໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງລ່ວງຫນ້າໃຫ້ສະມາຊິກຊາບ. LCA ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະມາຊິກ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມໃດໆທີ່ LCA ໄດ້ແກ້ໄຂການບໍລິການ. ການປ່ຽນແປງດ້ານການບໍລິການຈະແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກໂດຍການປະກາດໃນເວັບໄຊ lca.la ໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມລ່ວງຫນ້າ.
 • 4. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
 • ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ສະມາຊິກປ້ອນເຂົ້າສູ່ບໍລິການຈະເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກດັ່ງກລ່າວ, LCA ບໍ່ອານຸມັດ ຫຼື ກວດສອບຂໍ້ມູນໃດໆ ທີ່ສະມາຊິກປ້ອນໃນລະບົບບໍລິການ ແຕ່ສະມາຊິກແຕ່ລະທ່ານຕ້ອງມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ສະມາຊິກມອບໃຫ້ກັບບໍລິການ. LCA ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຕົກລົງທີ່ຈະໃຊ້, ເປີດເຜີຍ ຫຼື ໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກໂດຍປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ lca.la ແລະ ແນບມາກັນກັບເອກະສານເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍການຍອມຮັບເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການນີ້, ສະແດງວ່າທ່ານຍອມຮັບໂດຍຢ່າງແຈ້ງສຳລັບການໃຊ້, ເປີດເຜຍ ແລະ ການໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນບໍລິການຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
 • 5. ໃບອະນຸຍາດຊອບແວ
 • LCA ໃຫ້ສິດໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຖ່າຍໂອນໄດ້ ແລະ ບໍ່ຜູກຂາດໃນການໃຊ້ຊອບແວຂອງລູກຄ້າ ແລະ/ຫຼື ຊອບແວທີ່ໃຊ້ໃນວິດເຈັດ RSSP ແລະ ສ່ວນຂະຫຍາຍບາວເຊີ (“ຊອບແວ”) ສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ບໍລິການເທົ່ານັ້ນ. ໃບອະນຸຍາດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ ແລະ ມ່ວນຊືນກັບປະໂຫຍດຂອງບໍລິການຕາມທີ່ LCA ຈັດຫາໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ. ໃບອະນຸຍາດຈະສີ້ນສຸດລົງເມື່ອມີການຍົກເລີກສິດໃນການໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ສາມາດ (ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ) ຄັດລອກ ແກ້ໄຂ ສ້າງງານລອກຮຽນແບບ ເຮັດວິສະກຳຍ້ອນກັບ ຖອດລະຫັດ ຫຼື ພະຍາຍາມແຍກຊອດໂຄ້ດຂອງຊອບແວ ຫຼື ສ່ວນຫນຶ່ງສ່ວນໃດຂອງຊອບແວ ເວັ້ນແຕ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຈຳເປັນຢ່າງຊັດເຈນ ຕາມກົດຫມາຍ.
 • 6.ບັນຊີຂອງສະມາຊິກ, ຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 • ເມື່ອທ່ານເປັນສະມາຊິກ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ, ບັນຊີເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ແລະໃຊ້ບໍລິການ. ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດ PIN ຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ (ໂດຍເຮັດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນເວັບໄຊ); ທ່ານສາມາດຕັ້ງບັນຊີໃໝ່ ແລະ ປິດບັນຊີເກົ່າໄດ້ຕາມຄວາມສະດວກ. ທ່ານສະມາຊິກເຫັນດີຈະແຈ້ງທີມງານ LCA ໃນທັນທີ່ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ການລະເມີດຄວາມປອດໄພອື່ນໆ ທີ່ສະມາຊິກຮູ້. ຖ້າອຸປະກອນ USB Token ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ມີຊອບແວ ສູນເສຍໂດຍທ່ານ, ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນທັ້ງໝົດພາຍໃຕ້ບັນຊີຂອງທ່ານ. ກະລຸນາອ່ານນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ ແລະ ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
 • 7. ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​
 • ໃນບາງຄັ້ງ RSSP ອາດຈະແນະນຳ ຫຼື ສົ່ງເສີມການບໍລິການໃໝ່ໃຫ້ກັບສະມາຊິກ. ລັກສະນະ, ຮູບແບບ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂປຣໂມຊັນຢູ່ໃນເວັບໄຊ ແລະ ຊອບແວ rssp.lca.la ອາດມີການປ່ຽນແປງ. ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການຕິດຕໍ່ທາງທຸລະກິດຂອງເຈົ້າ, ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມການ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ພົບເຫັນ ຫຼື ຜ່ານການບໍລິການ, ລວມທັງການຊໍາລະ ແລະ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຫຼືການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ ຫຼືການເປັນຕົວແທນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນມີແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວຄືລະຫວ່າງທ່ານແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ.
 • 8. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ cookies ແລະ​ຊອບ​ແວ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ 3​
 • ອາດຈະແນະນຳ ຫຼື ສົ່ງເສີມບໍລິການໃໝ່ໃຫ້ກັບສະມາຊິກເປັນບາງຄັ້ງ. ລັກສະນະ, ຮູບແບບ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂປຣໂມຊັນຢູ່ໃນເວັບໄຊ ແລະ ຊອບແວ ອາດມີການປ່ຽນແປງ. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ຫຼື ການຕິດຕໍ່ທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມການຂາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ພົບເຫັນ ຫຼື ຜ່ານບໍລິການ ລວມເຖິງການຊຳລະເງິນ ແລະ ການສົ່ງມອບສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ການຮັບປະກັນ ຫຼື ການຮັບຮອງອື່ນໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕໍ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນພຽງລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ.
 • 9. ການຢຸດເຊົາ
 • ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ, LCA ອາດຈະຢຸດເຊົາການໃຫ້ບໍລິການ ,ລົບ ແລະ ຍົກເລີກຂໍ້ມູນພາຍໃນບໍລິການໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ໂດຍການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າໜຶ່ງເດືອນ ຂະນະປະກາດແຈ້ງການລົງໃນເວັບໄຊ ຫຼື ມີຜົນທັນທີ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ລະເມີດເງື່ອນໄຂການບໍລິການ.
 • 10. ສິດທິໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ
 • ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີວ່າການບໍລິການ, ນຳໃຊ້ຊອບແວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິການນັ້ນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນກຳມະສິດ ແລະ ເປັນຄວາມລັບຂອງ LCA ຫຼື ຜູ້ອະນຸຍາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດຫມາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ກົດຫມາຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. LCA ຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຊື່ທາງການຄ້າ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼື ຊື່ໂດເມນ lca.la ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ ຫຼື ຈົດທະບຽນຊື່ເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼື ຊື່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼື ຊື່ທາງການຄ້າ ຫຼື ຊື່ໂດເມນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກ LCA.
 • 11. ການປະຕິເສດການຮັບປະກັນ
 • ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການນໍາໃຊ້ການບໍລິການແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຝ່າຍດຽວຂອງທ່ານ. ການບໍລິການແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນພື້ນຖານ “ຕາມທີ່ເປັນ” ແລະ “ຕາມທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້”. LCA ປະຕິເສດການຮັບປະກັນທຸກປະເພດ, ລວມທັງບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະແດງອອກ ຫຼື ໂດຍຫຍໍ້, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດການຮັບປະກັນໂດຍຄວາມສາມາດທາງການດ້ານການຂາຍໄດ້, ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງສະເພາະ ແລະ ການບໍ່ລະເມີດ. LCA ຂໍປະຕິເສດການຮັບປະກັນວ່າບໍລິການຈະກົງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ຫຼື ການບໍລິການຈະບໍ່ຢຸດສະງັກ ຫຼື ປາດສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ບໍ່ຮັບປະກັນໃດໆ ທີ່ກຽ້ວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາ ຫຼື ການເຮັດວຽກຂອງບໍລິການອິນເຕີເນັດຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ ຫຼື ໃນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຄວາມຖືກໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ມູນໃດໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານບໍລິການ ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດໃນຊອບແວ ຈະໄດ້ຖືກຮັບການແກ້ໄຂ. ເຂດອຳນາດສານບາງແຫ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຍົກເວັ້ນການຮັບປະກັນບາງຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນການຍົກເວັ້ນບາງສ່ວນຂ້າງຕົ້ນອາດບໍ່ມີຜົນກັບທ່ານ.
 • 12. ການຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
 • LCA ຈະບໍ່ຮັບຜິດຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກົງ, ທາງອ້ອມ, ໂດຍບັງເອີຍ ພິເສດ ຫຼື ເປັນຜົນສືບເນື່ອງໃດໆ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການໃຊ້ວຽກ ຫຼື ການບໍ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວແລ້ວກໍຕາມ LCA ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີ່ເກິດຂື້ນຈາກການທຳລາຍ ການສູຍເສຍ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນບໍລິການ ເຂດອຳນາດສານບາງແຫ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຍົກເວັ້ນການຮັບປະກັນບາງຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນການຍົກເວັ້ນບາງສ່ວນຂ້າງຕົ້ນອາດບໍ່ມີຜົນກັບທ່ານ
 • 13. ຄ່າຊົດເຊີຍ
 • ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ປົກປ້ອງ LCA ຈາກການຮຽກຮ້ອງ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການໃດໆ ຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມອັນເນື່ອງມາຈາກ ຫຼື ເກີດມາຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດ ຫຼື ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດໃນເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການນີ້ ຫຼື ການລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫຼື ສິດທິຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ.
 • 14. ແຈ້ງການເຖິງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ
 • ຖ້າທ່ານມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ, ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບການບໍລິການໄດ້ ສະເພາະໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້: (i) ທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຂອງທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການບໍລິການ. (ii) ຜູ້ປົກຄອງຂອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມໃນການໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານ. 15. ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້
 • 15. ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້
 • ເງື່ອນໄຂການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ຕີຄວາມຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ຍົກເວັ້ນບົດບັນຍັດວ່າດ້ວຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງກົດໝາຍລະບຸໄວ້.​
 • 16. ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆ
 • ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການນີ້ລວມກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຖືເປັນຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ LCA ແລະ ຄວບຄຸມການໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຊອບແວຂອງທ່ານ. ຫາກສານທີ່ມີເຂດອຳນາດສານພົບວ່າບົດບັນຍັດໃດໆຂອງເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້, ຄວາມເປັນໂມຄະ ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບົດບັນຍັດທີ່ເຫຼືອຂອງເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການໃຊ້ງານເຫຼົ່ານັ້ນເປັນໂມຄະ ຫຼື ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້, ບົດບັນຍັດຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດຫມາຍອະນຸຍາດແທນ. LCA ອາດຈະກຳນົດເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການນີ້ ຫຼື ສ່ວນຫນຶ່ງສ່ວນໃດໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ, ທ່ານບໍ່ສາມາດມອບໝາຍເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການນີ້ ຫຼື ສ່ວນຫນຶ່ງສ່ວນໃດໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ່ສາມ.
 • 17. ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ
 • ການໃຫ້ບໍລິການແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍ LCA ເຊິ່ງຕັ້ງທີ່ຢູ່: ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່: support@lca.la ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2022 ຜູ້ອອກໃບຮັບຮອງອີເລັກໂຕຣນິກລາວ, ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ

ບໍລິສັດທີ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພວກເຮົາ