ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

ຄູ່ມື LCA Virtual CSP (Windows)

ຄູ່ມືການດາວໂຫຼດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ LCA Virtual CSP ສຳລັບ Windows.

ເບິ່ງ ດາວໂຫລດ
ຄູ່ມື LCA Virtual CSP (mac)

ຄູ່ມືການດາວໂຫລດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ LCA Virtual CTK ສຳລັບ Mac Book.

ເບິ່ງ ດາວໂຫລດ
ຄູ່ມື App Lao Softkey (Android)

ຄູ່ມືການດາວໂຫລດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ Login ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ App Lao Softkey ລົງໃນລະບົບ Android

ເບິ່ງ ດາວໂຫລດ
ຄູ່ມື App Lao Softkey (iOS)

ຄູ່ມືການດາວໂຫລດ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ Login ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ App Lao Softkey ລົງໃນລະບົບ iOS

ເບິ່ງ ດາວໂຫລດ
ຄູ່ມື SelfCare (Website)

ຄູ່ມືການ Login ເຂົ້າລະບົບ, ແນະນຳການນຳໃຊ້ ແລະ ກວດສອບການເຮັດທຸລະກຳດ້ວຍ Website SelfCare

ເບິ່ງ ດາວໂຫລດ
ຄູ່ມືການເຊັນເອກະສານ

ຄູ່ມືແນະນຳການເຊັນເອກະສານ

ເບິ່ງ ດາວໂຫລດ

ບໍລິສັດທີ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພວກເຮົາ